Tugikeskuse uudised

Kokkuvõte aastast 2023

Aasta lõppedes tehakse ikka kokkuvõtteid ja nii esitasime ka meie oma asutuse juhile Siiri Kruusele mõned küsimused. Mille eest oled meie asutuse tegevusele ja inimestele mõeldes tänulik?Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus saab 1. jaanuaril 6.- aastaseks. Iga algus on keeruline ning ka meil on tulnud ületada palju erimeelsuseid ja kasvuraskuseid.Kuid tänaseks oleme kasvanud ühtseks peaaegu […]

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus – eraldiseisev linna allasutus

Alates 01.01.2024 on Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus eraldiseisev allasutus! Viljandi Päevakeskuse juurde loodi laste- ja perede osakond 2017. aastal, seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks ning konsolideeritud teenuste pakkumiseks. Haridusasutustest üleviidavate ametikohtade arv oli 17,5 ametikohta. Viljandi Päevakeskus kui asutus töötab sotsiaalameti haldusalas. Kehtiva põhimääruse kohaselt on tegevused jaotunud nii sotsiaal- kui haridusvaldkonna vahel. […]

Viljandi linna laste ja perede tugikeskus sai viieaastaseks!

Artikkel Viljandi Linnalehes 16. september 2023 Artikli koostasid: Katrin Heinrich, Maarika Roosimägi, Helina Mändmets. Viljandi linna laste ja perede tugikeskusel on juubeliaasta.Sel puhul korraldasime meeskonnaga seminari «JUBA VIIS», mis oli suunatud eelkõige lapsevanematele, ent kuulama võisid tulla ka õpetajad ja suhteteemadest huvitatud inimesed. Seminaril oli huvitavaid ettekandeid külalisesinejatelt ja töötube tugikeskuse enda spetsialistide eestvedamisel. Seminari […]

Kogukonna psühholoog

Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuses töötab kogukonna psühholoog Kristjan Kass. Kristjan nõustab nii täiskasvanuid kui lapsi. Tema tööülesannete hulka kuuluvad isiksuse arengut mõjutavate tegurite hindamine lähtuvalt oma väljaõppest (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, tulemuste analüüsimine, probleemi kontseptualiseerimine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö perearstide ja Viljandi Haiglaga, lapsevanematega ning haridus- ja sotsiaalvaldkonna spetsialistidega. Kristjani haiglas töötamise kogemus annab talle eeliseid […]

Tugikeskus JUBA 5! Lastevanemate seminar

Jaa, me oleme olnud JUBA viis aastat Viljandi õpetajatele ja peredele toeks. Kui tavaliselt oodatakse sünnipäeval külalistelt kinke, siis meie ei ole sugugi teistsugused. Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse spetsialistidel on üks väga kindel südamesoov. Me soovime kingiks, et kohale tuleksid KÕIK Viljandimaa lapsevanemad. Sa lugesid õigesti! Väga on oodatud kõik Viljandi linna ja ka […]

Pereteraapia teenus Viljandi linna elanikele

Viljandi linnas pakub pereteraapia teenust pereterapeut Katrin Heinrich. Teenuse osutamisel on psühholoogiline suund ning seda pakutakse lähtuvalt kliendi või pere psühholoogilise toe vajadusest. Eesmärgiks on mõista kliendi arenguvajadusi ja toetusvõimalusi. Toetada pere ressursse ja olemasolevate võrgustikuliikmete olulisust põhjusel, et suhete süsteemi kaudu toetada. Katrin Heinrich on valmis nõustama kliente eesti, vene ja saksa keeles. Valmisolek […]

HEV kompetentsikeskuse teenusemudel

HEV KOMPETENTSIKESKUSE TEENUSMUDELI VÄLJATÖÖTAMINE TUGITEENUSTE PAKKUMISEKS VILJANDI 22.07.2022 Projekti eesmärk on suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Otseseks sihiks on töötada välja haridusliku erivajadusega õppijatele suunatud toetamise ja tugiteenuste terviknägemus maakonnas. Projekti raames töötatakse välja Viljandi maakonna üleselt kompetentsikeskuse teenusmudel integreeritud […]

Aasta tugispetsialist 2022 nominent

Aasta tugispetsialisti tiitlile nomineeriti Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse eripedagoog Maris Siiman. Maris on positiivne, empaatiline, kohusetundlik, hea algatusvõimega, suurte kogemuste ja teadmistega, uuendusmeelne, tasakaalukas ja oma erialale pühendunud lasteaias töötav eripedagoog. Marise põhimõte eripedagoogina on, et kõik lapsed saaksid nende võimetele sobivat õpetust ja probleemidega tuleb tegeleda võimalikult vara parimate tulemuste nimel. Samas kui […]