HEV kompetentsikeskuse teenusemudel

HEV KOMPETENTSIKESKUSE TEENUSMUDELI VÄLJATÖÖTAMINE TUGITEENUSTE PAKKUMISEKS VILJANDI

22.07.2022

Projekti eesmärk on suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses. Otseseks sihiks on töötada välja haridusliku erivajadusega õppijatele suunatud toetamise ja tugiteenuste terviknägemus maakonnas.

Projekti raames töötatakse välja Viljandi maakonna üleselt kompetentsikeskuse teenusmudel integreeritud tugiteenuste pakkumiseks haridusliku erivajadusega ning puuetega lastele ja noortele. Teenusmudel hõlmab lõimitult hariduse-, sotsiaaltöö- ja tervishoiuvaldkondi Mulgi, Põhja-Sakala ja Viljandi vallas ning Viljandi linnas. Lisaks täiendkoolitusprogrammile haridustöötajatele, võimaldatakse projekti raames koolitada (välja) spetsialistid, kelle kaasabil teenusmudeli väljatöötamise järgselt seda praktiseerida ja rakendada. 

Teenusmudeli rakendamise baasiks planeeritakse luua kompetentsikeskus, kuhu koonduvad tugiteenuseid osutavad spetsialistid. Kompetentsikeskus juures tegutseks hariduslike erivajadustega õpilaste kool, mille keskne õppekoht asub Viljandi linnas ja võimalikud õppekohad maakonnas. 

Projekti tegevuskava:

Projekti toetatakse 100% Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction” rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks”.

Projekti eelarve on 203 640 eurot.

Projekt kestab 03.05.2022–30.04.2024.

Projekti elluviijaks on Viljandi Linnavalitsus, projekti partnerid on Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

Projektijuht: Krista Kalda, e-post krista.kalda@viljandi.ee, telefon 5422 0833

http://www.viljandi.ee/hev_kompetentsikeskus

http://www.viljandi.ee