Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus – eraldiseisev linna allasutus

Alates 01.01.2024 on Viljandi Laste ja Perede Tugikeskus eraldiseisev allasutus!

Viljandi Päevakeskuse juurde loodi laste- ja perede osakond 2017. aastal, seadusega kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmiseks ning konsolideeritud teenuste pakkumiseks. Haridusasutustest üleviidavate ametikohtade arv oli 17,5 ametikohta. Viljandi Päevakeskus kui asutus töötab sotsiaalameti haldusalas. Kehtiva põhimääruse kohaselt on tegevused jaotunud nii sotsiaal- kui haridusvaldkonna vahel.

Viljandi Päevakeskuse laste ja perede tugikeskuse struktuuris on hetkel 35 töökohta (haridusasutuste juures töötavad tugispetsialistid), millest 4 tegelevad sotsiaalvaldkonnas (Viljandi Perepesa), kuna Viljandi Päevakeskuse laste ja perede tugikeskus teenindab eelkõige haridusvaldkonna asutusi ning nende kaudu lapsi ning peresid. Haridusvaldkonda reguleerivad õigusaktid, sh põhikooli ja gümnaasiumiseadus ning koolieelse lasteasutuse seadus. Tugispetsialistide teenuse tagamine on kohaliku omavalitsuse kohustuseks. Seega on põhjendatud vajadus kureerida tugikeskuse tegevust suuremal määral haridusvaldkonnas ja haridusameti haldusalas.

Päevakeskust seostatakse eelkõige eakate ja puuetega inimestega. Viljandi Päevakeskuse laste ja perede tugikeskus tegeleb laste, noorte ja peredega. Päevakeskuse nime all tegutsemine on tekitanud segadust teenuste sisu mõistmisel.
Eelpool toodud põhjustel oli mõistlik luua eraldiseisev Viljandi Linnavalitsuse poolt hallatav asutus. Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse juhataja on Siiri Kruuse.

Viljandi laste- ja perede tugikeskuse loomist ja vajadust toetab ka Viljandi linna arengukava, mille kohaselt vajab järjepidevalt arendamist tugisüsteemide toimimine, vajaduspõhine psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja eripedagoogi teenuste kättesaadavus nii lastele, lastevanematele kui õpetajatele. Hallatava asutuse vorm muudab asutuse töökorralduse selgemaks nii teenuse osutajale kui tarbijatele ning asutuse finantstegevuse läbipaistvamaks.

https://www.facebook.com/viljanditugikeskus

https://www.perepesa.ee/viljandi-perepesa

Lisainfo:
Tugikeskuse juhataja Siiri Kruuse, tel 507 2427
e-post: siiri.kruuse@viljanditugikeskus.ee