Ajalugu

Hariduse tugiteenuste osutamise vajadus oli aja jooksul kasvanud ja ootused tegevusele muutunud, mistõttu tuli Viljandi linnavalitsusel algatada 2017. aastal tugiteenuste osutamisel ja koordineerimisel uus arenguetapp. Muudatuste põhjusteks olid tugispetsialistide puudus, nende tööga ülekoormatus haridusasutustes ja erialasse mittepuutuvad tööülesanded ning tugispetsialistide ühtse erialase sünergia puudumine.

Sobivad ruumid kohandati Sakala Keskusesse, aadressiga Tallinna tn 5, Viljandi (nõustamiskabinet, väike koosoleku ruum, juhi kabinet). Sihtgrupiks on lapsed ja noored, lapsevanemad, haridusasutuste töötajad ning laste/noortega tegeleva võrgustiku spetsialistid ja haridusametnikud.

Alustasime töötajate värbamisest ühtsesse ülelinnalisse osakonda. 20-st töötajast 19 inimest olid valmis alustama tööd uues meeskonnas. Viljandi linna erinevates haridusasutustes töötavad spetsialistid ei olnud omavahel tuttavad, alustasime meeskonna koolitustega ja üksteise tundmaõppimisega. Ühiste väärtuste kujundamine võttis aega ligikaudu aasta.

Viljandi Päevakeskuse laste- ja perede osakonnas töötavad logopeedid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ja pereterapeut. Tugispetsialistid teenindavad kõiki Viljandi linna munitsipaalkoole ja –lasteaedu. Sihtgrupiks on lapsed ja noored, lapsevanemad, haridusasutuste töötajad ning laste/noortega tegeleva võrgustiku spetsialistid ja haridusametnikud. Tugispetsialistide osutatavad teenused ja maht lepitakse kokku osakonna ja haridusasutuste vahel vastavalt Viljandi linna poolt kehtestatud osakonna struktuuri võimalustele ja haridusasutuste vajadusele.

Aastate jooksul on meeskonnas tekkinud ühtne sünergia on tuntav. Tugispetsialistide erialagrupid arutavad omavahel spetsiifilisi teemasid ja saavad üksteiselt tuge. Keeruliste ja raskete juhtumite puhul kutsutakse appi kolleegid,  leidmaks parimaid lahendusi. Tavaks on kujunenud paar korda aastas  toimuvad sisekoolitused „Kolleegilt kolleegile“, mille eesmärgiks on uute teadmiste ja kogemuste jagamine (ülevaate andmine erialastel koolituspäevadel osalemisest, uute metoodikate tutvustamine vms). Varasemalt puudus lasteaedadel võimalus saada psühholoogilist ja sotsiaalpedagoogilist abi. Nüüd on nimetatud teenust võimalik koolide spetsialistidel pakkuda lasteaialaste ja nende vanemate toetamiseks koolivaheaegadel. Kriitiliste juhtumite puhul saame kokku kutsuda tugispetsialistide ekspertrühma, kes panustab parima tulemuse saavutamise nimel.